iCOM

Komunikatīvās kompetences
pilnveidošana svešvalodu apguvei no attāluma

iCOM Project

Daudzvalodu pieejas veicināšana mācīšanas un mācīšanās procesā

Mūsu uzdevumi 

Mācību materiālu pieejamība

Izveidot viegli pieejamu svešvalodas komunikācijas prasmju apguves mācību materiālu komplektu.

Mācību materiālu izplatīšana

Veicināt efektīvas mācīšanas metodikas ieviešanu visā Eiropā digitāli novatoriskā veidā.

Prasmju paaugstināšana

Pilnveidot svešvalodu skolotāju prasmes, nodrošinot ar uz formulveida balstītu valodas izteicienu bāzi,ko izmantot mācību stundās.

Izpratne

Palielināt izpratni par daudzvalodību kā vienu no galvenajām kompetencēm ceļā uz darba atrašanu un iekļaušanos jaunā sabiedrībā.

Galvenie ieguvumi

Sasniedzamais rezultāts

Lai īstenotu projekta mērķus, ir plānots i zveidot  3 Mācību Materiālus 6 valodās. Vispirms šos Mācību Materiālus eksperimentāli  izvērtēs ar testēšanu un mutvārdu sesijās, lai lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa rezultātus. 

English

Spanish

Latvian

Italian

Russian

German

About the project

Projekta Icom Mērķis

Lai kompensētu formulās balstītas valodu mācīšanas pieejai nepieciešamo materiālu trūkumu, izveidot sekojošo: rokasgrāmatu skolotājiem,lietotni valodas apguvējiem-ar autentiskiem valodas  

piemēriem un skolotājiem -Brīvi Pieejamu Mācību Materiālu Krājumu (Open Educational Resource), kurā būtu praktiski materiāli  svešvalodas apguvei. 

Formulaic Language

Kas ir/kāda ir formulās balstīta valoda?

Formulās balstīta pieeja jāsaprot kā darbs ar vārdu virknēm, kuras cilvēki mēdz atkārtoti izmantot noteiktās situācijās, un daudzas valodas konstrukcijas ietilpst šajā kategorijā. Idiomas(that`s a piece of cake!-Sīkums! Es to varu un izdarīšu!) , frazālie darbības vārdi (go on-turpini tāpat tālāk, u.c. nozīmes; get up-piecelties no gultas,u.c. nozīmes), vārdu savienojumi (rīta kafija,grāmatas atvēršanas svētki) un citi noderīgi, izplatīti vārdu savienojumi tiek uzskatīti par sava veida formulu.

Funded By

Erasmus+

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.