Projekta

About the project

Miljoniem cilvēku vēlas apgūt svešvaldu vai jūt, 

ka to vajag, lai dabūtu darbu vai iejustos jaunā 

vidē; īstenībā, Eiropas Savienības Padome nosauc daudzvalodību par vienu no tās 

pamatkompetencēm. Taču bieži vien  

sastopami gadījumi, kad cilvēki, kuri  

gadiem ilgi mācījušies kādu valodu, tomēr  

raizējas, vai sapratīs un tiks saprasti, kad sastapsies ar cilvēkiem, kuriem viņu apgūstamā ir dzimtā valoda. Iemesls tam ir nepietiekams 

komunikācijas prasmju apjoms L2 valodā. 

Komunikācijas spēju trūkums svešvalodā var izraisīt arī to, ka sabiedrība izglītojamo uztver negatīvi, kas varētu kavēt viņa integrēšanos. 

Turklāt Covid-19 pandēmija ir radījusi zināmu skaitu pieaugušo, kuri vēlas palielināt savas nodarbinātības iespējas; tūkstošiem cilvēku tagad vēlas uzlabot savas valodu prasmes, 

izmantojot brīvi pieejamus tiešsaistes līdzekļus. 

Lai gan pašreizējā laikā, kad ir  ierobežota cilvēku mijiedarbība, ir patiešām grūti apgūt 

komunikāciju prasmes, tas nekādā ziņā nav neiespējami. 

Jēdziens “formulās balstīta valodas apguve” valodniecībā ir zināms, bet nepietiekami izmantots L2 valodas mācīšanā, kas varētu paaugstināt 

komunikācijas prasmes, taču pētījums rāda, ka ir izteikts mācību materiālu trūkums tieši šajā valodas aspektā. Vienkārši runājot, formulas/izteicienos balstītu valodu veido līdzās sastopamu vārdu virknes, kas lietotas atkārtotās situācijās; 

idiomas, vārdu savienojumi, no vairākiem vārdiem sastāvoši darbības vārdi (angļu valodā) 

un vēl citas konstrukcijas pieder pie šīs kategorijas. Ir pierādīts, ka, izmantojot šādus valodas modeļus, paaugstinās gramatikas  

izpratne, veidojas  brīvs valodas lietojums un 

pat kultūras apjausma. 

Projekta mērķis ir kompensēt šāda veida mācību materiālu trūkumu, radot rokasgrāmatu skolotājiem, mobilo lietotni studentiem, kurā būtu autentiski teksti mērķvalodās, un Brīvi Pieejamu Mācību Materiālu Krājumu (OER-Open Educational Resource), kas nodrošinātu ar praktiskiem mācībumateriāliem. 

Projekta uzdevumi ir sekojoši

 • izveidot viegli pieejamu mācīšanas un mācīšanās materiālu komplektu komunikācijas prasmju apguvei svešvalodā 

 • veicināt efektīvas mācīšanas metodikas ieviešanu visā Eiropā digitāli novatoriskā veidā
 • pilnveidot svešvalodu skolotāju prasmes, nodrošinot ar formulās balstītas valodu apguves materiāliem, ko izmantot mācību stundās 

Mērķauditorija

 • svešvalodu skolotāji no VET
 • pieaugušie, kas apgūst svešvalodu 

Vispārīgi ņemot, palielināta izpratne par formulās balstītas pieejas lietderīgumu svešvalodu apguvē ar mērķi uzlabot komunikāciju starp ieinteresētajām grupām ir šī projekta plānotais mērķis. 

Konkrētāk runājot, projekta ietekmei vajadzētu būt šādai: 

 • paaugstināta izpratne par lomu, ko pilda valodas formulu paņēmiena izmantošana 
 • praktiskas zināšanas, izmantot valodas formulu paņēmienu, lai uzlabotu studentu  vispārīgo komunikatīvo kompetencilabāka pieeja mācību materiāliem, izmantojot Brīvi Pieejamo Mācību Materiālu Krājumu(OER) (IO3) 

Apkopojot iepriekšteikto, uz studentiem vērstā ietekme varētu būt:

 •  uzlabotas saziņas prasmes 
 • palielināta izpratne par valodas formulu paņēmiena noderīgumu gan klasē, gan ārpus tās
 • paaugstināta kultūras izpratne, kas saistīta ar mērķvalodas apguvi, izmantojot autentiskus materiālus
 • lielāka piekļuve kvalitatīvām valodu apguves iespējām